Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Diensten: de tussen Leverancier en Afnemer overeengekomen werkzaamheden, welke onder andere kunnen bestaan uit service en onderhoud;
 • Afnemer: iedere (rechts)persoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 • Leverancier: H&R Business IT Solutions, gevestigd te Utrecht, alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen;
 • Order: alle schriftelijk, mondeling of elektronisch aan Leverancier verstrekte opdrachten van Afnemer betreffende de levering van de Producten en/of Diensten;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer betreffende de koop, verkoop en levering van Producten en/of Diensten;
 • Partij(en): Leverancier en Afnemer afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;
 • Product(en): door Leverancier in de handel gebrachte producten, welke onder andere kunnen bestaan uit programmatuur, software en apparatuur;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Algemeen

2.1 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier (waaronder mede begrepen offertes of aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden door Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. Indien één of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

2.3 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter vernietigd zal worden of nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30102754.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. Dit kan tevens, indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij binden Leverancier niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier anders is vermeld.

3.2 Een Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand doordat Leverancier de Order van Afnemer schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Leverancier een begin met de uitvoering van de Order maakt, geldt de factuur van Leverancier tevens als orderbevestiging. De overeenkomst kan, in afwijking van lid 1 van dit artikel, ook tot stand komen doordat de Leverancier een aanbieding/offerte doet en welke Afnemer vervolgens schriftelijk aanvaardt, mits Leverancier in zijn aanbieding/offerte uitdrukkelijk heeft aangegeven dat Leverancier zich door de schriftelijke aanvaarding gebonden acht.

3.3 Indien Afnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De door Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd Ex Works (Incoterms 2010) af-werkplaats, -fabriek of -magazijn of winkel en zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.

4.2 Leverancier is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, energiekosten, transportkosten, verzekeringspremies, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen tussentijds aan Afnemer door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal Leverancier Afnemer daaromtrent berichten.

4.3 Afnemer heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Leverancier plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Afnemer dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, wordt de Afnemer geacht met de door Leverancier meegedeelde prijsverhoging te hebben ingestemd.

Artikel 5: Betalingen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen acht (8) dagen na factuurdatum zonder inhouding of aftrek van enige korting te geschieden. Afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover Leverancier op te schorten uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van tijdige betaling is Afnemer vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Afnemer vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW) ter hoogte van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.

5.2 De Leverancier is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Afnemer te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft de Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier tot vergoeding van onkosten en winstderving alsmede overige vormen van schade.

5.3 Indien Afnemer in verzuim is ter zake de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Afnemer, en wel ter hoogte van 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente) en met een minimum van € 40,-. Indien de werkelijke incassokosten hoger zijn, zal Leverancier gerechtigd zijn tot vergoeding van deze daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 6: Levering

6.1 De levering van Producten geschiedt Ex Works (Incoterms 2010) af-magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van de Leverancier.

6.2 Diensten worden als geleverd beschouwd zodra:

 • hetzij Leverancier aan Afnemer kennis heeft gegeven dat de Diensten voltooid zijn, en Afnemer het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
 • hetzij Leverancier aan Afnemer kennis heeft gegeven dat de Diensten voltooid zijn, en Afnemer niet (tijdig) heeft geklaagd conform artikel 9 van de Voorwaarden;
 • hetzij Afnemer de zaak die voortvloeit uit de verrichte Diensten feitelijk in gebruik heeft genomen, in verband waarmede bij ingebruikname van een deel dat deel als opgeleverd wordt beschouwd.

6.3 Alle door Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd verplicht Leverancier niet tot enige vergoeding. Afnemer kan na een levertijdsoverschrijding van minimaal vier (4) weken Leverancier schriftelijk bij aangetekend schrijven in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Leverancier in overmacht (artikel 12 van deze Voorwaarden) verkeert. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.

6.4 Leverancier is gerechtigd de levering op te schorten zolang Afnemer jegens Leverancier niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in artikel 14.2 van deze algemene voorwaarden.

6.5 De Leverancier behoudt zich het recht voor in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Leverancier behoudt de eigendom van alle door Leverancier aan Afnemer geleverde Producten, zolang Afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, heeft voldaan.

7.2 In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Leverancier een bezit¬loos pandrecht te vestigen op alle door Leverancier aan Afnemer geleverde Producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Leverancier op Afnemer, uit welke hoofde dan ook.

7.3 Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de Afnemer, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enig andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.

Artikel 8: Diensten

8.1 Leverancier zal de Diensten overeenkomstig de met de Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.

8.2 Alle door Leverancier bij de Diensten gebruikte apparatuur, programmatuur en ander materialen blijven het eigendom van Leverancier tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen

8.3 Leverancier kan eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten Diensten, voor zover dit een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden ten goede komt. Bij een eventuele wijziging in de omvang en de inhoud van de te verrichten Diensten zal Leverancier Afnemer daaromtrent (voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is) voorafgaand aan de wijziging berichten.

Artikel 9: Reclames

9.1 Afnemer is verplicht terstond bij inontvangstneming van de Producten en/of Diensten deze te controleren op eventuele gebreken, daaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, het aantal en de soorten Producten, alsmede de verpakking op eventuele onjuistheden, tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, en tevens te controleren of de Producten en of Diensten gebreken en/of beschadigingen vertonen.

9.2 Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van de Producten dienen door Afnemer direct op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld, op straffe van verval van het recht van de Afnemer om hierop een beroep te doen. Zichtbare gebreken aan de Diensten en/of Producten dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Diensten en/of Producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt de Diensten en /of Producten zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd en het eventuele recht van Afnemer om op dit gebrek een beroep te doen, komt te vervallen

9.3 Ingebruikneming/bewerking van de Diensten en/of Producten c.q. doorverkoop geldt als acceptatie door Afnemer.

9.4 Het bepaalde in de leden 2 en 3 laat de rechten van Afnemer ingeval van verborgen gebreken onverlet. Afnemer is verplicht verborgen gebreken binnen vijf (5) werkdagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk bij Afnemer te melden, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na ontvangst van de Diensten en/of Producten.

9.5 In geval van een klacht is Afnemer verplicht de Diensten en/of Producten waarover hij klaagt ter beschikking van Leverancier te houden voor nader onderzoek. Afnemer is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de Diensten en/of Producten door Leverancier te verlenen, alsmede aan Leverancier in dat verband toegang tot haar gebouwen te verlenen.

Artikel 10: Garantie

10.1 Op de Producten die door Leverancier van een derde zijn betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van die derde van toepassing.

10.2 Onverminderd het in artikel 9.4 en artikel 10.1 bepaalde wordt door de Leverancier gedurende een periode van drie (3) maanden na datum van levering van de Diensten en /of Producten, voor zover niet betrokken van een derde, garantie verleend tegen machine- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Leverancier verplicht is tot het alsnog leveren van de ontbrekende Producten, het vervangen van de geleverde Producten, opnieuw uitvoeren van de Diensten, dan wel de Producten terug te nemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten te vergoeden. In geen geval is Leverancier gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente.

10.3 Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer Afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Producten en/of Diensten bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Leverancier geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Leverancier aan de Producten reparaties zijn verricht.

10.4 De kosten en risico’s van transport naar en van de werkplaats van Leverancier zijn voor rekening van Afnemer.

10.5 Leverancier verleent voor het overige geen enkele garantie met betrekking tot de door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde of geleverde Diensten en/of Producten. Alle Producten worden in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevinden.

Artikel 11: Rechten van Leverancier

11.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de Diensten en/of Producten die door Leverancier aan Afnemer wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Afnemer verkrijgt daarvoor slecht de gebruiksrechten op basis van de toepasselijke licentievoorwaarden.

11.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten en/of Producten. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten en/of Producten.

11.3 Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier de Producten, software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentie¬voorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet.

11.4 Leverancier verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de Producten.

11.5 Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat Leverancier in opdracht van Afnemer Producten zal ontwikkelen verkrijgt Afnemer, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijner behoeve ontwik¬kelde Producten, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de Producten in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van de Producten aan Afnemer ter beschikking gesteld en is Afnemer gerechtigd in die Producten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van Leverancier kan worden gevergd.

12.2 Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval verstaan -maar niet limitatief-: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen; door partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; breuk aan machines of gereedschap of andere storingen in het bedrijf van Leverancier of in die bedrijven waarvan zij haar zaken, grondstoffen en/of hulpstoffen betrekt; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier welke niet voor risico van Leverancier komen en de omstandigheid dat Leverancier een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Leverancier te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

12.3 Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan één (1) maand, is Leverancier bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.

12.4 Afnemer heeft daarentegen niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het verstrijken van de termijn van één (1) maand plaats te vinden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Alle aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is beperkt tot de in artikel 9 en 10 omschreven verplichtingen van Leverancier.

13.2 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Afnemer of derden van de Diensten en/of Producten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Leverancier aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Leverancier of door haar ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel op Leverancier toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de Diensten en/of Producten waardoor de schade is veroorzaakt (voor duurovereenkomsten maximaal de factuurwaarde over één jaar), met dien verstande dat Leverancier te allen tijde hoogstens aansprakelijk zal zijn voor een bedrag van maximaal € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro) per Overeenkomst.

13.4 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer blijft te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt en slechts voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

13.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende personeel.

Artikel 14: Ontbinding

14.1 Indien Afnemer enige verplichting jegens Leverancier niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem (voorlopige) surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Leverancier direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Afnemer dient daarbij tevens aan Leverancier te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die Leverancier maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering en met een minimum van € 40,-, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.

14.2 Tevens heeft Leverancier in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten en de haar in eigendom toebehorende Producten terug te nemen of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft Leverancier het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en), zonder tot enige vergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de aanbiedingen en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en deze Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank in het arrondissement Utrecht, Nederland, onverminderd het recht van Leverancier om het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Afnemer. Deze forumkeuze geldt niet voor geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren.

Wil je meer informatie?
Algemene voorwaarden